Algemene Voorwaarden

Hieronder vindt u onze Algemene Voorwaarden. Deze zijn steeds van toepassing als u gebruik maakt van de diensten die wij aanbieden of een boeking plaatst. Deze voorwaarden bepalen uw huurovereenkomst met de in het aanvraagformulier genoemde verhurende partij. SIM Solutions S.A.R.L. (Luxevakantiehuis-dordogne.com) is hierbij de bemiddelaar maar is geen partij bij de huurovereenkomst. De Algemene Voorwaarden bevat belangrijke informatie voor u als huurder. Lees deze daarom goed door. Wij raden u verder aan deze voorwaarden op te slaan of af te drukken, zodat u ze op een later moment nog eens kunt teruglezen.

Artikel 1. Definities
1.1. Algemene Voorwaarden: de onderhavige Algemene Voorwaarden.
1.2. Huurder: de natuurlijke persoon of rechtspersoon die een Huurovereenkomst aangaat met Verhuurder.
1.3. Huurovereenkomst: De overeenkomst tussen Huurder en Verhuurder met betrekking tot een vakantiewoning welke tot stand is gekomen via de Website, waarvan onderhavige voorwaarden deel uit maken.
1.4. Overeenkomst: iedere afspraak of Overeenkomst tussen SIM Solutions en Huurder, en waarvan onderhavige voorwaarden onderdeel uitmaken.
1.5. SIM Solutions: SIM Solutions S.A.R.L (Luxevakantiehuis-dordogne.com), gevestigd aan de Touroulet 24800 te Chalais, in Frankrijk en ingeschreven bij onder Siretnummer 520 799 628 000 18.
1.6. Vakantiehuis: het vakantiehuis, of anderszins verblijfplaats, die via de Website door Verhuurder wordt aangeboden.
1.7. Verhuurder: de natuurlijke persoon of rechtspersoon die op de Website een Vakantiehuis aanbiedt.
1.8. Website: de website van SIM Solutions, bestaande uit een platform voor het (ver)huren van vakantiehuizen, te raadplegen via https://www.luxevakantiehuis-dordogne.com inclusief alle bijbehorende (sub)domeinen.

Artikel 2. Toepasselijkheid Algemene Voorwaarden
2.1. Op alle Huurovereenkomsten zijn de Algemene Voorwaarden van toepassing, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen.
2.2. Indien Huurder in zijn opdracht, bevestiging of mededeling inhoudende aanvaarding bepalingen of voorwaarden opneemt die afwijken van, of niet voorkomen in de Algemene Voorwaarden, zijn deze voor SIM Solutions of Verhuurder slechts bindend indien en voor zover deze door SIM Solutions of Verhuurder uitdrukkelijk schriftelijk zijn aanvaard.
2.3. Voor het geval dat naast deze Algemene Voorwaarden tevens specifieke product- of dienstenvoorwaarden van toepassing zijn, zijn die voorwaarden ook van toepassing, maar kan Huurder zich in geval van tegenstrijdige voorwaarden steeds beroepen op de toepasselijke bepaling die voor hem het meest gunstig is.

Artikel 3. Prijzen en informatie
3.1. Alle op de Website vermelde prijzen zijn inclusief btw en, tenzij op de Website anders vermeld, andere heffingen welke van overheidswege worden opgelegd.
3.2. Indien er aanvullende kosten worden gerekend, zoals bijvoorbeeld boekingskosten, toeristenbelasting, schoonmaakkosten of borg, zal dit duidelijk, tijdig voor het sluiten van de Huurovereenkomst worden vermeld. Daarnaast zullen deze kosten in de offerte apart worden weergegeven.
3.3. De inhoud van de Website is met de grootste zorgvuldigheid samengesteld. SIM Solutions kan echter niet garanderen dat alle informatie op de Website te allen tijde juist en volledig is. Alle prijzen en overige informatie op de Website en in andere van SIM Solutions afkomstige materialen zijn dan ook onder voorbehoud van kennelijke programmeer-en typefouten.
3.4. SIM Solutions kan niet verantwoordelijk worden gehouden voor (kleur)afwijkingen ten gevolge van beeldschermkwaliteit.

Artikel 4. Totstandkoming Huurovereenkomst
4.1. Via de Website kan Huurder een aanvraag indienen voor het tijdelijk huren van een Vakantiehuis. SIM Solutions stuurt vervolgens namens Verhuurder een aanbod van het betreffende Vakantiehuis met bijbehorende prijzen. Indien Huurder het aanbod wenst te aanvaarden, dan dient huurder op de daartoe bestemde ‘knop/link’ te klikken om daarmee de boeking definitief te maken. Op dat moment komt de Huurovereenkomst tot stand.
4.2. Indien Huurder het aanbod via elektronische weg heeft aanvaard, bevestigt SIM Solutions onverwijld langs elektronische weg de ontvangst van de aanvaarding van het aanbod. Zolang de ontvangst van deze aanvaarding niet is bevestigd, heeft Huurder de mogelijkheid de Huurovereenkomst te ontbinden.
4.3. Enkel de personen die door Huurder vermeld zijn op de aanvraag mogen verblijven in het Vakantiehuis. Indien Verhuurder constateert dat er meer personen verblijven in het Vakantiehuis (of elders op het terrein van het Vakantiehuis zoals in tenten of caravans), dan opgegeven, is Verhuurder gerechtigd om de Huurovereenkomst onmiddellijk te beëindigen en Huurder (en bijbehorende personen) te laten verwijderen, zonder dat Huurder recht heeft op (gedeeltelijke) teruggave van de huursom.
4.4. Indien blijkt dat bij de aanvaarding of op andere wijze aangaan van de Huurovereenkomst door Huurder onjuiste gegevens zijn verstrekt, heeft Verhuurder het recht om pas aan haar verplichting te voldoen nadat de juiste gegevens zijn ontvangen.
4.5. Indien het Vakantiehuis aan het begin van de huurperiode niet beschikbaar blijkt of niet geschikt is voor verhuur, dan zal Verhuurder de Huurder hier zo snel mogelijk van op de hoogte brengen. Verhuurder doet zijn best om een alternatief aan te bieden van gelijke omvang en kwaliteit. Indien dit niet mogelijk blijkt, dan ontvangt Huurder de huursom en borg terug. Verhuurder noch SIM Solutions is aansprakelijk voor eventuele overige schade of vergoedingen.

Artikel 5. Bemiddeling
5.1. SIM Solutions is uitsluitend tussenpersoon (bemiddelaar) bij de totstandkoming van de Huurovereenkomst tussen Huurder en Verhuurder. SIM Solutions maakt geen onderdeel uit van de Huurovereenkomst tussen Huurder en Verhuurder. SIM Solutions draagt daarom zelf geen zorg voor het proces van, het aanbod, de levering en kwaliteit van de diensten van Verhuurder; dit is de verantwoordelijkheid van de Verhuurder zelf. SIM Solutions is niet aansprakelijk voor enige schade die voortvloeit uit voornoemde Huurovereenkomst tussen Huurder en Verhuurder.
5.2. SIM Solutions spant zich in om de Verhuurders naar beste kunnen te controleren. SIM Solutions kan echter niet garanderen dat de Verhuurders voldoen aan de kwalificaties zoals beschreven op de Website.

Artikel 6. Uitvoering Huurovereenkomst
6.1. De Verhuurder is verantwoordelijk voor de informatie, omschrijving en afbeeldingen van het Vakantiehuis op de Website.
6.2. Verhuurder zorgt ervoor dat de relevante informatie over het Vakantiehuis wordt verstrekt op de Website en dat deze informatie waarheidsgetrouw is. Het kan echter voorkomen dat een Vakantiehuis iets afwijkt van de omschrijving, bijvoorbeeld vanwege aanpassingen aan het Vakantiehuis in de afgelopen tijd.
6.3. Mocht bepaalde informatie of kenmerken van het Vakantiehuis echt essentieel zijn voor Huurder (denk bijvoorbeeld aan rolstoeltoegankelijkheid), dan is het de verantwoordelijkheid van Huurder om dit te verifiëren.
6.4. Gedurende de huurperiode en het verblijf in het Vakantiehuis dient Huurder zich te houden aan de huisregels in Bijlage 1.
6.5. Verhuurder kan in aanvulling op de huisregels in Bijlage 1 tevens aanvullende huisregels stellen aan Huurder.

Artikel 7. Betaling
7.1. Zodra de Huurovereenkomst conform artikel 4.1 tot stand is gekomen, dient Huurder binnen 8 dagen de volgende (aan)betaling te doen aan Verhuurder:
a) Indien de boeking meer dan 8 weken voor de aanvang van de huurperiode is gedaan, dan dient Huurder een aanbetaling te doen van 30% van de totale huursom. Het resterende bedrag dient samen met de overeengekomen borg en eventuele aanvullende kosten uiterlijk binnen 8 weken voor de aanvang van de huurperiode te zijn voldaan.
b) Indien de boeking minder dan 8 weken voor de aanvang van de huurperiode is gedaan, dan dient Huurder de totale huursom en borg te voldoen.
7.2. Huurder dient altijd te betalen aan Verhuurder en op het door Verhuurder opgegeven bankrekeningnummer en middels de door Verhuurder gevraagde betaalmethode.
7.3. Indien Huurder niet binnen 8 dagen na bevestiging de volledige in lid 1 genoemde (aan)betaling en borg, heeft voldaan, dan heeft Verhuurder het recht de Huurovereenkomst te ontbinden en eventueel annuleringskosten in rekening te brengen conform artikel 8. Verhuurder mag de annuleringskosten verrekenen met het eventueel terug te betalen bedrag.
7.4. Indien Huurder niet tijdig aan zijn betalingsverplichting voldoet, is Huurder, nadat Huurder door SIM Solutions is gewezen op de overschrijding van de betalingstermijn en Verhuurder de Huurder hierna een termijn van veertien (14) dagen heeft gegund om alsnog aan zijn betalingsverplichting te voldoen, na het uitblijven van betaling binnen deze 14-dagen-termijn, over het nog verschuldigde bedrag de wettelijke rente verschuldigd en is Verhuurder gerechtigd de door Verhuurder gemaakte buitengerechtelijke incassokosten in rekening te brengen conform het Besluit vergoeding voor buitengerechtelijke incassokosten (BIK).

Artikel 8. Herroepingsrecht en annuleren
8.1. Het wettelijke herroepingsrecht (bedenktermijn van 14 dagen) is uitgesloten voor Huurovereenkomsten aangezien dit de huur van accomodaties met een specifieke datum of periode betreft.
8.2. Indien Huurder de gemaakte boeking wil annuleren, dan dient Huurder dit per e-mail kenbaar te maken aan SIM Solutions of Verhuurder. De datum waarop de annulering is ontvangen bepaalt welk deel van de huursom verschuldigd is, bij wijze van annuleringskosten:
a) Annulering gedaan meer dan 42 dagen voor aanvang huurperiode: 30% van de totale huursom (borg wordt terugbetaald).
b) Annulering gedaan 29-42 dagen voor aanvang huurperiode: 50% van de totale huursom (borg wordt terugbetaald).
c) Annulering gedaan 0-28 dagen voor aanvang huurperiode: 100% van de totale huursom (borg wordt terugbetaald).
8.3. Indien Huurder na annuleren nog een bedrag verschuldigd is, dan dient Huurder dit binnen 8 dagen na annuleren te voldoen conform artikel 7.
8.4. Indien Huurder na annuleren recht heeft op geld terug, dan dient Verhuurder dit bedrag binnen 8 dagen na annuleren terug te betalen aan Huurder.

Artikel 9. Klachtenprocedure
9.1. Huurder kan klachten over de dienstverlening van Verhuurder indienen bij SIM Solutions. SIM Solutions zal haar best doen dit met de Verhuurder te bespreken teneinde tot een oplossing te komen. SIM Solutions is echter niet verantwoordelijk voor het oplossen van het probleem tussen Huurder en Verhuurder.
9.2. Huurder kan klachten over het Vakantiehuis indienen bij Verhuurder. Verhuurder zal met Huurder bespreken welke oplossing gewenst is en of dit realistisch is. Huurder dient de klachten zo snel mogelijk na het ontdekken ervan te melden bij Verhuurder om deze in staat te stellen het probleem op te lossen. Verhuurder doet zijn best om gegronde klachten zo snel mogelijk op te lossen voor Huurder.
9.3. Indien een klacht niet is opgelost tegen het einde van de huurperiode, dan dient Huurder de klacht tevens binnen 7 dagen na einde van de huurperiode schriftelijk in te dienen bij Verhuurder.

Artikel 10. Aansprakelijkheid
10.1. Huurder is er zich van bewust dat SIM Solutions enkel bemiddelt in de totstandkoming van de Huurovereenkomst tussen Huurder en Verhuurder. SIM Solutions is niet verantwoordelijk voor tekortkomingen in de nakoming van de Huurovereenkomst. SIM Solutions is immers geen partij bij de Huurovereenkomst.
10.2. Huurder en de personen die met Huurder gebruik maken van het Vakantiehuis zijn ten alle tijden zelf verantwoordelijk voor hun eigen gedrag. Verhuurder kan niet verantwoordelijk worden gehouden voor enige schade die het gevolg is van gedragingen van Huurder of bijbehorende personen zelf. Verhuurder is ook niet aansprakelijk voor verlies of diefstal van goederen van Huurder.
10.3. Voor zover wettelijk is toegestaan, is Verhuurder niet aansprakelijk voor storingen of uitval van mechanische, elektrische of andere apparatuur of goederen, inclusief het Vakantiehuis zelf en het zwembad, maar zal zich inspannen om tot herstel over te gaan binnen een redelijke tijd. Geen vergoeding of korting wordt verleend voor de tijd waarin deze apparatuur of goederen niet kunnen worden gebruikt.
10.4. Enige in de Huurovereenkomst of de Algemene Voorwaarden opgenomen beperking of uitsluiting van aansprakelijkheid geldt niet indien en voor zover de schade het gevolg is van opzet of bewuste roekeloosheid van Verhuurder.
10.5. Indien Verhuurder toch aansprakelijk is jegens Huurder, dan is de vergoeding beperkt tot maximaal het door Huurder aan Verhuurder betaalde bedrag.

Artikel 11. Persoonsgegevens
11.1. SIM Solutions verwerkt de persoonsgegevens van Huurder conform de op de Website gepubliceerde privacyverklaring.

Artikel 12. Slotbepalingen
12.1. Op de Huurovereenkomst is het recht van toepassing van het land waar Verhuurder is gevestigd. Indien Huurder een natuurlijke persoon is die niet handelt in de uitoefening van zijn beroep of bedrijf laat deze rechtskeuze de bescherming die Huurder op grond van het dwingende recht van zijn woonplaats geniet, onverlet.
12.2. Voor zover door de regels van dwingend recht niet anders wordt voorgeschreven, zullen alle geschillen die mochten ontstaan naar aanleiding van de overeenkomst met SIM Solutions worden voorgelegd aan de bevoegde rechter voor het arrondissement waarin SIM Solutions gevestigd is en geschillen naar aanleiding van de Huurovereenkomst voor het arrondissement waar Verhuurder is gevestigd.
12.3. Indien enige bepaling uit de Algemene voorwaarden nietig blijkt te zijn, tast dit niet de geldigheid van de gehele Overeenkomst en Huurovereenkomst aan. Partijen zullen in dat geval ter vervanging (een) nieuwe bepaling(en) vaststellen, waarmee zoveel als rechtens mogelijk is aan de bedoeling van de oorspronkelijke bepaling gestalte wordt gegeven.
12.4. Onder “schriftelijk” wordt in deze voorwaarden ook communicatie per e-mail of per enig ander elektronisch communicatiemiddel verstaan, mits de identiteit van de afzender en de integriteit van het bericht voldoende vaststaat.

Contactgegevens
Mocht u na het lezen van deze Algemene Voorwaarden vragen, klachten of opmerkingen hebben, neem dan gerust contact met ons op.

SIM Solutions S.A.R.L.
Le Touroulet 24800 Chalais Frankrijk
Telefoon : +33 (0)553553071
Mobiel : +33 (0)672956177
Siret : 520 799 628 000 18
TVA : FR11520799628

Bijlage I: Huisregels

Artikel 1. Gedragsregels
1.1. Gedurende de huurperiode dient Huurder en alle aanwezigen zich te gedragen als van een goed huurder mag worden verwacht. Dat betekent onder andere geen schade of (geluids)overlast veroorzaken voor derden. Het is uitdrukkelijk niet toegestaan om het Vakantiehuis te gebruiken ter gelegenheid van studentenfeesten, vrijgezellenfeesten en andere drinkpartijen.
1.2. In het Vakantiehuis is roken niet toegestaan, tenzij uitdrukkelijk is vermeld of overeengekomen dat het is toegestaan.
1.3. Indien Huurder of de bij Huurder behorende personen deze huisregels van Bijlage 1 overtreden, dan is Verhuurder gerechtigd om de Huurovereenkomst te beëindigen en de personen te laten verwijderen uit het Vakantiehuis. De huursom wordt niet terugbetaald.

Artikel 2. Huisdieren
2.1. Huisdieren zijn niet in alle Vakantiehuizen toegestaan. Indien op het aanvraagformulier is vermeld dat Verhuurder toestemming moet geven voor huisdieren, dan dient Huurder per e-mail een verzoek aan SIM Solutions te sturen. SIM Solutions zal het verzoek doorsturen naar de Verhuurder en de beslissing van Verhuurder laten weten. Weigeren van toestemming geeft Huurder niet het recht de boeking kosteloos te annuleren.
2.2. Indien Verhuurder toestemming geeft, dan gelden voor de huisdieren de volgende regels:
a) Huurder is te alle tijden verantwoordelijk voor de huisdieren, inclusief eventuele schade die door het huisdier is veroorzaakt aan bijvoorbeeld het Vakantiehuis.
b) De aanwezigheid van een huisdier kan voor extra schoonmaakkosten zorgen (vuil inloop, vloeren, haarverlies, extra luchting van ruimten, etc). Indien er extra kosten zijn, zullen deze aan Huurder worden doorberekend en worden ingehouden op de borg.
c) Elk huisdier dient vrij van vlooien te zijn.
d) Eventuele uitwerpselen dienen door Huurder verwijderd te worden uit de tuin of gebied rondom het Vakantiehuis.

Artikel 3. Zwembad
3.1. De meeste Vakantiehuizen beschikken over een zwembad. Dit wordt op de Website vermeld. Verhuurder is echter gerechtigd om een zwembad buiten het seizoen te sluiten. Dit is geen grond voor restitutie van (een deel van) de huursom. Indien Huurder er zeker van wil zijn dat het zwembad geopend is in de betreffende huurperiode, dan dient Huurder dit bij Verhuurder te verifiëren.
3.2. Zwembaden voldoen aan de gestelde beveiligingsrichtlijnen. Er wordt echter geen toezicht gehouden door derden gedurende het verblijf. Het is dan ook altijd de verantwoordelijkheid van Huurder om normale voorzichtigheid in acht te nemen bij het gebruik van het zwembad. In het bijzonder dienen ouders adequaat toezicht te houden op kinderen die het zwembad gebruiken.
3.3. Indien er een defect aan het zwembad wordt geconstateerd dat mogelijk gevaarlijk is, dan dient Huurder dit onmiddellijk te melden aan Verhuurder.
3.4. Het gebruik van een zwembad is altijd de eigen verantwoordelijkheid van Huurder. Verhuurder is nimmer aansprakelijk voor schade of letsel dat is ontstaan door gebruik van het zwembad.
3.5. Huurder dient ervoor te zorgen dat er geen (vloei)stoffen in het zwembad belanden. Als er door toedoen van Huurder toch (vloei)stoffen in het zwembad belanden waardoor het zwembad gereinigd dient te worden, dan dient Huurder dit direct te melden aan Verhuurder. Verhuurder kan de eventuele schoonmaakkosten in rekening brengen bij Huurder.

Artikel 4. Schade
4.1. Indien er tijdens het verblijf iets is beschadigd (zoals het breken van glas of kapot gaan van een stoel), dan dient Huurder dit zo snel mogelijk te melden aan Verhuurder.
4.2. Huurder is aansprakelijk voor alle schade aan, in of rondom het Vakantiehuis die gedurende het verblijf is ontstaan door toedoen van Huurder of de personen die met Huurder in het Vakantiehuis verblijven. Dit betreft onder andere schade aan inboedel zoals meubels of servies, schade aan het Vakantiehuis zelf zoals gebroken ramen, maar ook brandschade of waterschade. Onder schade wordt in beginsel de kosten van herstel verstaan, en indien herstel niet mogelijk is de kosten van vervanging.
4.3. Huurder en eventuele andere personen die verblijven in het Vakantiehuis dienen gedurende het verblijf een passende aansprakelijkheids-, ongevallen- en gezondheidsverzekering te hebben. Verhuurder is niet aansprakelijk voor de gevolgen van het niet hebben van een gepaste verzekering.

Artikel 5. Oplevering, eindinspectie Vakantiehuis en borg
5.1. Bij het uitchecken dient Huurder ervoor te zorgen dat het Vakantiehuis wordt achtergelaten in dezelfde toestand als waarin het Vakantiehuis is aangetroffen.
5.2. Bij het uitchecken dient Huurder aanwezig te zijn en mee te werken met de eindinspectie door Verhuurder of een door Verhuurder aangewezen derde. Tijdens de eindinspectie wordt beoordeeld of er sprake is van schade of benodigde schoonmaak, en zo ja wat de kosten daarvan zijn. Indien Huurder het Vakantiehuis heeft verlaten voor de eindinspectie, dan is Verhuurder gerechtigd om zelfstandig de eindinspectie te verrichten. De bevindingen van Verhuurder zijn definitief.
5.3. Indien blijkt dat er schade is of er aanvullende schoonmaak nodig is, dan dient Huurder deze kosten te vergoeden. Verhuurder is gerechtigd om deze kosten te verrekenen met de borg. Indien deze kosten meer bedragen dan de borg, dan dient Huurder deze kosten binnen 8 dagen na eindinspectie te betalen aan Verhuurder.
5.4. Indien er bij de eindinspectie geen schade is geconstateerd en geen aanvullende schoonmaak nodig is, dan krijgt Huurder de betaalde borg terug binnen 14 dagen na einde van de huurperiode op het door Huurder opgegeven rekeningnummer.

Download de Algemene Voorwaarden