Algemene huurvoorwaarden

Lees onderstaande voorwaarden aandachtig door. Deze voorwaarden bepalen uw huurovereenkomst met de in het aanvraagformulier genoemde verhurende partij (hierna “eigenaar”). SIM Solutions S.A.R.L. (Luxevakantiehuis-dordogne.com) is hierbij de bemiddelaar maar is geen partij bij de overeenkomst.

Sluiting overeenkomst
1. Via de website van SIM Solutions doet u een aanvraag voor een tijdelijk verblijf in het beschreven pand aan de eigenaar daarvan. De huurovereenkomst komt tot stand nadat u via de website deze voorwaarden hebt aanvaard. De huurperiode loopt voor de periode zoals u aangegeven in de bevestigingsmail van SIM Solutions.
2. U dient direct aan de eigenaar te betalen. Het is uw verantwoordelijkheid dat het geld tijdig bij de eigenaar is.
3. Indien u meer dan 8 weken voor de aanvang van de huurperiode een boeking doet, dient u een aanbetaling van 30% van de huurprijs te voldoen bij de huuraanvraag. Het overige dient, tezamen met de borg en eventuele aanvullende kosten zoals gemeld op het aanvraagformulier, uiterlijk 8 weken voor de aanvang te zijn voldaan. Indien de aanvang van de huurperiode minder dan 8 weken in de toekomst ligt, dient de volledige huurprijs en de borg per direct bij de aanvraag voldaan te worden.
4. Indien u niet binnen 8 dagen na de aanvraag de aanbetaling doet, wordt de overeenkomst ontbonden en is de eigenaar niet langer verplicht uw aanvraag te honoreren. Indien u niet uiterlijk 8 weken voor aanvang het volledige bedrag alsook de borg hebt voldaan, is de eigenaar gerechtigd de huurovereenkomst te ontbinden onder inhouding van de annuleringskosten zoals bedoeld in het volgende artikel.
5. Wilt u uw boeking annuleren, dan dient u dat de eigenaar of SIM Solutions te melden. De datum waarop de annulering is ontvangen, bepaalt welk deel van de huursom verschuldigd is bij wijze van annuleringskosten. Annulering gedaan:
Meer dan 42 dagen: 30% van de totale huursom (borg wordt terugbetaald)
29-42 dagen inclusief: 50% van de totale huursom (borg wordt terugbetaald)
0-28 dagen inclusief: 100% van de totale huursom (borg wordt terugbetaald)
6. Alle aanwezigen in het gehuurde dienen bij naam genoemd te zijn bij het aangaan van de huurovereenkomst.

Gedragsregels
7. Alle aanwezigen dienen zich te gedragen zoals van een goed huurder mag worden verwacht en dienen geen schade of overlast te veroorzaken voor derden. In geval van overtredingen mag de eigenaar de overeenkomst beëindigen en u en uw groep laten verwijderen uit het pand. De huursom wordt niet terugbetaald.
8. De eigenaar is gerechtigd buiten het seizoen het eventueel aanwezige zwembad te sluiten. Dit is geen grond voor restitutie van (een deel van) de huursom.

Huisdieren
9. Indien het aanvraagformulier vermeldt dat toestemming van de eigenaar voor huisdieren nodig is, dan dient u per e-mail een verzoek aan SIM Solutions te doen toekomen. SIM Solutions zal de eigenaar uw verzoek doorsturen en u de beslissing van de eigenaar laten weten. Weigeren van toestemming is geen grond de overeenkomst te annuleren.
10. Indien toestemming is verleend, gelden voor de huisdieren de navolgende regels:
a. U bent te allen tijde verantwoordelijk voor het gedrag van de huisdier(en), inclusief eventuele schade jegens of claims van de eigenaar of derden.
b. De aanwezigheid van een huisdier kan voor extra schoonmaakkosten zorgen (vuil inloop, vloeren, haarverlies, geur, extra luchting van ruimten, etc.). Indien er extra kosten zijn, zullen deze aan u worden doorberekend en worden ingehouden op de borg.
c. Vanzelfsprekend is het hierbij niet toegestaan dat huisdieren zich op de zitbanken en/of bedden bevinden, of in het zwembad.
d. Elk huisdier dient vrij van vlooien te zijn.
e. Eventuele uitwerpselen dienen door u verwijderd te worden uit de tuin.

Schade
11. U en leden van uw groep dienen het pand, het daarin aanwezige, de nabij gelegen grond en/of zwembad en andere faciliteiten (tezamen: “het gehuurde”) achter te laten in de toestand waarin u deze aangetroffen hebt. U bent aansprakelijk voor alle afwijkingen hiervan, inclusief de kosten van een benodigde eindschoonmaak door de eigenaar.
12. Bij vertrek dient u mee te werken aan een eindinspectie om vast te stellen of sprake is van schade of benodigde schoonmaak en zo ja tegen welke kosten. Indien u niet meewerkt of het gehuurde hebt verlaten alvorens de eindinspectie heeft plaatsgevonden, is de eigenaar gerechtigd zelfstandig de eindinspectie uit te voeren. Zijn bevindingen zijn dan definitief.
13. Alle personen uit uw groep die het pand betrekken zijn afzonderlijk hoofdelijk aansprakelijk voor al hetgeen onder deze overeenkomst is bepaald. Daarnaast dienen al deze partijen een passende aansprakelijkheids-, ongevallen- en gezondheidsverzekering te hebben. De eigenaar is niet aansprakelijk voor de gevolgen van het niet hebben van een gepaste verzekering.
14. In geval van schade of breuk dient u de eigenaar direct op de hoogte te stellen. U bent aansprakelijk voor alle schade aan het gehuurde, wanneer deze u of een lid van uw groep kan worden toegerekend. Onder schade wordt in beginsel de kosten van herstel verstaan, en indien herstel niet mogelijk is de kosten van vervanging.
15. De hoogte van de borg wordt bij de aanvraag gemeld. De borg zal na afloop van de huurperiode worden terugbetaald. De eigenaar is echter gerechtigd op de borg kosten in te houden voor schade aan het gehuurde, alsook voor aanvullende schoonmaak- of servicekosten die niet tijdens het verblijf zijn afgerekend. Inhouden van (een deel van) de borg laat onverminderd het recht van de eigenaar om een schadevergoeding te verlangen voor schade die aan u of leden van uw groep kan worden toegerekend.

Aansprakelijkheid en klachten
16. Wanneer het gehuurde aan het begin van de huurperiode niet beschikbaar blijkt of niet geschikt is voor verhuur, zal de eigenaar voor een alternatief van gelijke omvang en kwaliteit zorgen. In het geval dit niet mogelijk blijkt, ontvangt u de huursom en de borg terug. Geen aansprakelijkheid voor overige schade of vergoedingen bestaat.
17. U en de leden van uw groep zijn allen zelf verantwoordelijk voor hun veiligheid en gedrag. De eigenaar wijst iedere aansprakelijkheid af voor ongevallen, verlies of schade, voor zover een dergelijke afwijzing binnen de wet is toegestaan. Voor overlast afkomstig van buiten het gehuurde (zoals geluidsoverlast) is de eigenaar eveneens niet aansprakelijk.
18. Voor zover wettelijk toegestaan is de eigenaar niet aansprakelijk voor storingen of uitval van mechanische, elektrische of andere apparatuur of goederen, inclusief het verhuurde zelf en het zwembad, maar zal zich inspannen om tot herstel over te gaan binnen een redelijke tijd. Geen vergoeding of korting wordt verleend voor de tijd waarin deze apparatuur of goederen niet kunnen worden gebruikt.
19. De eigenaar is eveneens binnen deze grens niet aansprakelijk voor de incidentele aanwezigheid van insecten, ongedierte of andere knaagdieren of dieren, maar zal zich inspannen om deze te verwijderen en te bestrijden.
20. Klachten dienen zo snel mogelijk bij de eigenaar te worden gemeld om deze in staat te stellen een oplossing te vinden. Indien een klacht niet is opgelost tegen het einde van de huurperiode, dient u de klacht schriftelijk nogmaals in te dienen binnen zeven dagen na het einde van deze periode. Klachten zijn tussen u en de eigenaar; SIM Solutions is hierbij geen partij.
21. In geen geval overschrijdt de aansprakelijkheid van de eigenaar de totaal door u betaalde huursom.

Overige bepalingen
22. In geval van schending van deze overeenkomst door u of uw groepsgenoten mag de eigenaar deze per direct beëindigen. U bent dan aansprakelijk voor alle schade of verliezen die de eigenaar lijdt door deze schending.
23. De huurovereenkomst wordt gesloten onder het recht van de plaats waar de eigenaar gevestigd is.

Deze Huurvoorwaarden kunnen per huis enigszins verschillen.